Regulamin campu

Regulamin 9th Elite Camp 2019

Biały Bór 13-21.07.2019r.

 Każdy Uczestnik Campu ma prawo do:

 1. Pełnego korzystania z programu Campu.
 2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku,
  ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.
 3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry Campu i ośrodka.
 4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
 5. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach.


Każdy Uczestnik Campu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawaniaoraz ciszy nocnej).
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 3. Brania czynnego udziału w zajęciach, treningach, meczach.
 4. Wykonywania poleceń kadry Campu: trenerów, kierownika,  wychowawcy, ratownika.
 5. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 6. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionegow ośrodku.
 7. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. ( całkowity zakaz skakania po łóżkach)
 8. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników Campu.

 

Uczestnikom Campu zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.
 3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
 4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 5. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.
 6. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.
 7. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
 8. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.
 9. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 10. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

Zobowiązuje sie uczestnika do:

 

Sprawdzenia stanu technicznego sprzętów z których uczestnik będzie korzystał w sali zakwaterowania- tapczanu, szafek, szaf  w obecności wychowawcy w chwili zakwaterowania.


Za nieprzestrzeganie Regulaminu Campu przewiduje się następujące kary:

 1. nagana udzielona przez trenera, wychowawcę.
 2. usunięcie z Campu na koszt rodziców / opiekunów

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.